Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Dzień Zdrowego Odżywiania Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy O marcińskich rogalach i nie tylko...

Rekrutacja - przedszkole

Drukuj

Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Brzeźnica na rok szkolny 2023/2024

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2017-2020 (tj. dzieci 3-4-5 i 6-letnie) oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
 2. Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 3 lat.
 3. Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora zespołu.
 4. Przydział do poszczególnych oddziałów odbywa się po zakończeniu rekrutacji. 
 5. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji.
 6. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu lub szkole, do której uczęszcza dziecko..(Załącznik nr 1)
 7. Deklarację należy złożyć w terminie do 10 lutego 2023r. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 8. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w terminach określonych w harmonogramie. (Załącznik nr 2)
 9. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.
 10. We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole w preferowanej kolejności. Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole pierwszego wyboru.
 11. Druk wniosku znajduje się w załączeniu, można go pobrać także w sekretariacie Zespołu, w przedszkolu lub oddziałach przedszkolnych u wychowawców grup. Wypełniony wniosek po podpisaniu przez obojga rodziców należy złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w sekretariacie Zespołu przy ul. Kościuszki 100, w godz. 7.00 – 15.00.
 12. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku/deklaracji.
 13. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku/deklaracji należy dołączyć do wniosku oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku.(Art. 97 § 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania; § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”)
 14. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (Załącznik nr 3)
 15. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu.
 16. Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów:
  1) w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe;
  2) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Gminy, tzw. kryteria samorządowe.
 17. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 18. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają, w terminie określonym w harmonogramie, wolę zapisu dziecka pisemnie – w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. (Załącznik nr 4)
 19. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.
 20. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  1) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola - w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
  2) po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie
  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Załącznik nr 1 - Deklaracja o kontynuowaniu nauczania przedszkolnego

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego

Załącznik nr 3 - Oświadczenia

Załącznik nr 4 - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

13.02.2023 - Zaktualizowano dział "rekrutacja - szkoła podstawowa".
Do przeglądania strony zalecamy przeglądarkę Mozilla Firefox oraz rozdzielczość ekranu 1024x768 lub wyższą. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów oraz zdjęcia publikowane przez redaktorów strony.
autor_stopka.png
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Brzeźnicy | Joomla 3 Templates Joomlaskins