Uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 105 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę Do Hymnu! Szkoła Filialna w Dworszowicach Kościelnych

Rekrutacja - szkoła

Drukuj

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Brzeźnica na rok szkolny 2024/2025

 1. Do klas I przyjmowane są:
  1) dzieci 7 letnie – objęte obowiązkiem szkolnym;
  2) dzieci 6 letnie – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzający rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie potwierdzające odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego lub kopię opinii z PPP).
 2. Rodzic dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły składa „Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły” (Załącznik nr 1), a dziecko przyjmowane jest z urzędu i nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Dziecko spoza obwodu szkoły bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów "Wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły" (Załącznik nr 2).
 4. Dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Nowa Brzeźnica, a których adres zamieszkania nie znajduje się w obwodzie naszych szkół również biorą udział w rekrutacji do klasy pierwszej.
 5. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do szkoły dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kryteriów i punktów określonych przez organ prowadzący:
  1) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 5 pkt;
  2) miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;
  3) kandydat uczęszczał do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy - 3 pkt;
  4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu opieki - 2 pkt.
 6. Druk zgłoszenia i wniosku znajduje się w załączeniu, ale można je pobrać również w sekretariacie Zespołu, w przedszkolu lub oddziałach przedszkolnych w szkołach filialnych u wychowawców grup. Wypełniony zgłoszenie, wniosek, po podpisaniu przez obojga rodziców należy złożyć, razem z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata  i kandydata, w sekretariacie Zespołu przy ul. Kościuszki 100, w godz. 7.00 – 15.00.
 7. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku. (Art. 97 § 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania; § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”).
 8. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora zespołu.
 9. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 11. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka, pisemnie (Załącznik nr 3 – tylko dla dzieci spoza obwodu szkoły).
 12. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 13. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
  1) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia     dziecka do szkoły – w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci     przyjętych i nieprzyjętych;
  2) po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia     komisji rekrutacyjnej – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie dziecka do szkoły

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka spoza obwodu

Załącznik nr 3 - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia terminów..

19.02.2023 - Zaktualizowano dział "Rekrutacja"
Do przeglądania strony zalecamy przeglądarkę Mozilla Firefox oraz rozdzielczość ekranu 1024x768 lub wyższą. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów oraz zdjęcia publikowane przez redaktorów strony.
autor_stopka.png
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Brzeźnicy | Joomla 3 Templates Joomlaskins